Podmínky ochrany osobních údajů

 

Zásady zpracování osobních údajů společnosti VERIVON s.r.o.

 

(dále jen „Zásady“)

 

Chráníme Vaše osobní údaje, protože nám na Vás záleží.

 

Ve společnosti VERIVON s.r.o., se sídlem Třebovská 412, Ústí nad Orlicí 562 03, IČO: 05505721 (dále jen „VERIVON s.r.o“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které nabývá účinnosti ke dni 25. května 2018.

 

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v VERIVON s.r.o zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak například provést opravu osobních údajů.

 

Udělali jsme vše pro to, aby Zásady byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo jeho část vysvětlíme. Doporučujeme Vám, abyste si informace uvedené v Zásadách pečlivě přečetli a průběžně sledovali jejich obsah, jelikož dokument může být aktualizován.

 

Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně na adrese Třebovská 412, Ústí nad Orlicí 562 03, IČO: 05505721, e-mailem na adrese info@verivon.cz, telefonicky na +420 607 122 409

 

Žádost subjektu údajů – uplatnění práv  týkajících se osobních údajů

 

Užitečné pojmy

 

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč v VERIVON s.r.o postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem.

 

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

„Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají;

 

„Správce údajů“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních ú dajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlase uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost VERIVON s.r.o;

 

„Zpracovatel údajů“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce;

 

„Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Kategorie subjektů údajů

 

Subjektem údajů může být zejména:

 

    zákazník VERIVON s.r.o, jeho zaměstnanec či zástupce;

    obchodní partner VERIVON s.r.o, jeho zaměstnanec či zástupce;

    jiná osoba, která je ve smluvním vztahu VERIVON s.r.o;

    zákazníci obchodních partnerů VERIVON s.r.o;

    osoby účastnící se soutěží a akcí pořádaných VERIVON s.r.o, popř. akcí, kterých se účastní VERIVON s.r.o;

    návštěvníci webových stránek VERIVON s.r.o;

    zaměstnanec VERIVON s.r.o;

    uchazeč o zaměstnání u VERIVON s.r.o.

 

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

Ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, nebo osobní údaje, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.

 

Níže se dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracováváme. Konkrétnější rozsah osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely je uveden v následující části „Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?“.

 

VERIVON s.r.o zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 

    identifikační údaje: základní identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště), vyobrazení Vašeho podpisu, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu; pokud podnikáte IČO, sídlo, DIČ;

    kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, fax, e-mail a jiné obdobné informace;

    další údaje nezbytné pro plnění smlouvy: bankovní spojení, VIN a registrační značka vozidla;

    foto a video záznamy;

    údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu;

    transakční údaje a údaje o využívání našich produktů a služeb: číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy, údaj o využívání našich produktů a služeb, obchodní historie;

    údaje vyplývající z komunikace: údaje z používání našich webových stránek.

 

 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s Vámi mohli uzavřít a také realizovat konkrétní smlouvu. Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví také řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme například zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů VERIVON s.r.o. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

 

Prodej vozů a zprostředkování prodeje vozů

 

Pro účely uzavření smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců zákazníků, zpracováváme pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například registrační značka a VIN vozidla, u zprostředkování též bankovní spojení).

 

V rámci marketingových činností může docházet k zasílání obchodních sdělení týkající se produktů a služeb VERIVON s.r.o různými formami, včetně využití listinné korespondence, telefonu, SMS, e-mailu, případně sociálních sítí. Zpracování pro účely přímého marketingu (např. zasílání e-mailů zákazníkům) lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu. Marketingové činnosti ve větším rozsahu realizujeme na základě Vašeho souhlasu.

 

Omezit marketing můžete písemně nebo osobně v našem sídle či v naší provozovně. Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme stále využívat Váš kontakt pro jiné účely, než je marketing.

 

 

Prezentace VERIVON s.r.o a mediální komunikace

 

Pro účely prezentace VERIVON s.r.o a mediální komunikace může VERIVON s.r.o pořádat nebo se účastnit různých akcí, v rámci kterých se pořizují fotografie a video. Tyto fotografie a videozáznamy můžeme následně sdílet např. na sociálních sítích, našich webových stránkách, popř. i na stránkách našich partnerů a v dalších médiích. Pokud budete mít proti zpracování takových fotografických či video záznamů ze strany VERIVON s.r.o výhrady, můžete kdykoliv uplatnit námitku proti takovému zpracování a my přijmeme potřebná opatření.

 

Bude-li to možné, budeme Vás informovat nejen o pořizování fotografií či videa z akce, ale též o tom, kde fotografie či video naleznete (sociální sítě, webové stránky atd.). V případě podmínění účasti pozvánkou či registrací Vás budeme předem informovat o pořizování a používání fotografií či videa touto cestou.

 

Webové stránky a další komunikace

 

Obecně můžete navštěvovat webové stránky VERIVON s.r.o, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Můžeme však zpracovávat Vaši IP adresu, Vaši přibližnou polohu a dále shromažďovat informace ohledně používání našich webových stránek (které stránky na našich webových stránkách jste si prohlíželi nebo si prohlížíte, čas strávený na webových stránkách, počet návštěv). Tyto informace nám umožní zlepšovat kvalitu našich webových stránek či naše marketingové služby.

 

Shromažďujeme a zpracováváme Vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči správním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy.

 

Monitorujeme prostory jednotlivých provozoven VERIVON s.r.o kamerovými systémy za účelem ochrany majetku proti protiprávnímu jednání, primárně v rámci prevence a objasňování loupežného přepadení, krádeží vloupáním, krádeží a proti vandalismu. Prostory, které jsou monitorovány kamerovými systémy, jsou vždy viditelně označeny a v jejich blízkosti jsou dostupné informace o předmětném monitorování. Záznamy z kamer uchováváme v zabezpečených prostorách. Záznamy uchováváme po dobu 24 hodin.

 

V případě, že jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení a řízení se týká Vaší osoby či pokud řešíme určitý spor s Vámi mimosoudní cestou, nebo pokud můžete poskytnout důležité informace pro řešení sporu, použijeme v nezbytném rozsahu Vaše identifikační údaje, údaje o právním poměru s Vámi, údaje o realizaci smlouvy, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

 

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujeme si právo nevyžádané osobní údaje zničit.

 

V některých případech může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů, které přesahuje účel, za jakým byly osobní údaje původně získány.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro plnění účelů uvedených v těchto zásadách, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

 

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v VERIVON s.r.o vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a VERIVON s.r.o, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost uchovávat identifikační a transakční údaje nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Vaše osobní údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

 

Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 1 rok od jeho ukončení. Pokud se naším zákazníkem nestanete, tedy k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracováváme Vaše údaje pouze 1 rok od udělení souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikla jeho platnost.

 

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

 

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít nebo Vám nemůžeme poskytnout příslušný produkt či službu.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Požádáme-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, bude žádost o Váš souhlas, resp. souhlas, jež Vám poskytneme k prostudování a podpisu či jinému odsouhlasení, jasně formulován a poskytne Vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto zásad či jinou cestou, na kterou budete individuálně upozorněni.

 

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše údaje uchovávat v souladu

 

s Vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však můžeme některé Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech.

 

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsme pro tyto účely neobdrželi Váš souhlas. V případě, že jste nám takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se prosím přímo na příslušnou třetí stranu.

 

Zdroje osobních údajů

 

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od Vás v VERIVON s.r.o obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například našich obchodních partnerů).

 

Zpřístupnění a předání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme v rámci VERIVON s.r.o. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

 

Možnými příjemci osobních údajů jsou zejména:

 

    finanční ústavy;

    pojišťovny;

    leasingové společnosti;

    správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy;

    naši obchodní partneři (dodavatelé, pojišťovny atd.);

    poskytovatelé IT služeb;

    advokáti;

    auditoři;

    poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

 

Nad rámec výše uvedeného osobní údaje předáváme mimo VERIVON s.r.o pouze tehdy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás.

 

Zabezpečení

 

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování.

 

Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance společnosti VERIVON s.r.o a dodavatele VERIVON s.r.o, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování naším jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů.

 

Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme v VERIVON s.r.o.

 

Při předání osobních údajů správním orgánům využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

 

Webové stránky

 

Webové stránky VERIVON s.r.o můžete navštěvovat, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Můžeme však zpracovávat Vaši IP adresu, Vaši přibližnou polohu a dále shromažďovat informace ohledně používání našich webových stránek. Tyto informace nám umožní zlepšovat kvalitu našich webových stránek či naše marketingové služby.

 

Co jsou cookies?

 

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat.

 

Proč VERIVON s.r.o cookies a další technologie sledování využívá?

 

Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

 

Více informací o cookies, zakázání cookies

 

V nastavení některých internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. Více možností, jak spravovat cookies je k dispozici na webové stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

 

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

 

Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

 

V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracováváme, vyžadujeme Vaši identifikaci. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

 

Právo na informace a přístup k osobním údajům

 

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou Vám vždy poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

 

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytneme Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Máte právo žádat od VERIVON s.r.o kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 

Právo na opravu

 

Při zpracovávání Vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. Máte právo na to, aby společnost VERIVON s.r.o bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

 

S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

 

Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

 

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

 

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. Máte právo na to, aby společnost VERIVON s.r.o bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a VERIVON s.r.o má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 

    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

    odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

    osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

    osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

 

V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků.

 

Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

Právo na omezení zpracování

 

Máte právo na to, aby společnost VERIVON s.r.o omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 

    popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost VERIVON s.r.o mohla přesnost osobních údajů ověřit;

    zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

    VERIVON s.r.o již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

    byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy VERIVON s.r.o převažují nad Vašimi důvody pro námitku.

 

Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl společnosti VERIVON s.r.o, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost VERIVON s.r.o bránila, a to v případě, že:

 

    zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně

    zpracování se provádí automatizovaně.

 

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany VERIVON s.r.o přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

 

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

 

Právo vznést námitku

 

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů VERIVON s.r.o, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abychom ji byli schopni náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy VERIVON s.r.o. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy VERIVON s.r.o, zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.