Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

prodej ojetých vozů na dálku (prostřednictvím elektronické komunikace)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy (jak je tento

pojem definován dále v těchto VOP), jejímž předmětem je prodej ojetého / použitého

motorového vozidla specifikovaného v kupní smlouvě (dále jen „vozidlo“) uzavírané mezi

obchodní společností VERIVON s.r.o.., IČO: 05505721, se sídlem Třebovská 412,

Ústí nad Orlicí, 562 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Hradci Králové sp. zn. C 37979/KSHK, na straně jedné (dále jen „prodávající“), a fyzickou nebo

právnickou osobou uvedenou v kupní smlouvě, jako kupujícím na straně druhé (dále jen

„kupující“), prostřednictvím elektronické komunikace na základě poptávky kupujícího učiněné

na internetových stránkách prodávajícího www.nabidka.verivon-auto.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Pro účely těchto VOP se rozumí:

 1. a) spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci

samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující - spotřebitel“),

 1. b) podnikatelem osoba (fyzická i právnická), která samostatně vykonává na vlastní účet a

odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem

činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; pro účely ochrany spotřebitele je za

podnikatele považována také každá osoba, která v poptávce uvede své identifikační číslo,

čímž uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při

samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet

podnikatele (dále jen „kupující - podnikatel“).

1.3. Pakliže došlo při uzavírání kupní smlouvy ke sjednání ustanovení odchylných od těchto VOP,

mají přednost ujednání v kupní smlouvě.

1.4. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 1. POSTUP PŘI VÝBĚRU VOZIDLA A POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

2.1. Prodávající na webové stránce inzeruje databázi vozidel, která umožňuje třídění na základě

rozličných kritérií v souladu s přáním a potřebami kupujícího. Databáze je pravidelně

aktualizována a obsahuje vozidla ve vlastnictví prodávajícího.

2.2. Prezentace vozidel umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není

povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského

zákoníku se nepoužije.

2.3. Prezentace vozidel na webové stránce obsahuje alespoň fotodokumentaci vozidla, technickou

specifikaci, nájezd v km, datum první registrace, cenu, orientační výbavu, VIN kód, jakož i

kontakt na konkrétního zaměstnance prodávajícího, který prodej vozidla zajišťuje.

2.4. Po výběru konkrétního vozidla projeví kupující o takové vozidlo zájem kliknutím na příslušné

políčko „Do košíku“, následně má možnost vstoupit do virtuálního košíku čímž se mu otevře online vyplňovací poptávkový formulář k doplnění.

Kupující bere na vědomí, že jím doplněné údaje považuje prodávající za úplné a správné.

2.5. Odesláním poptávkového formuláře kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a

Zásadami zpracování osobních údajů a souhlasí s nimi, přičemž dále bere na vědomí, že

odesláním poptávkového formuláře mu nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, jakož ani

rezervace na poptávané vozidlo.

2.6. Po přijetí poptávkového formuláře prodávajícím bude kupující nejpozději následující pracovní

den telefonicky kontaktován zaměstnancem prodávajícího, který jej seznámí se stavem

poptávaného vozidla, možností online prohlídky, zodpoví veškeré jeho dotazy, sdělí mu způsob

úhrady kupní ceny, způsob dodání vozidla a s tím spojené náklady, jakož i detaily k uzavření

kupní smlouvy.

 

2.7. Kupujícímu bude nabídnuta možnost sjednat za příplatek pojištění pozáručních vad, které je

prodávající oprávněn kupujícímu při nákupu vozidla zprostředkovat (dále jen „pojištění

pozáručních vad“). Obchodní podmínky pojištění pozáručních vad budou kupujícímu

předloženy po dohodě s prodávajícím, přičemž uzavření pojistné smlouvy bude možné během

předání vozidla.

2.8. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím před uzavřením kupní smlouvy upozorněn, aby si

prověřil historii vozidla prostřednictvím webových aplikací k tomu určených (např. www.cebia.cz,

www.carvertical.cz, www.cardetect.cz apod.).

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Projeví-li kupující zájem na uzavření kupní smlouvy, bude mu na emailovou adresu uvedenou

v poptávkovém formuláři odeslána závazná nabídka prodávajícího na prodej vozidla (dále jen

„závazná nabídka“), a to v rozsahu ujednání, která byla s kupujícím diskutována během

telefonické komunikace.

3.2. Závazná nabídka bude obsahovat zejména identifikační údaje prodávajícího a kupujícího,

podrobný technický popis vozidla, popis vad vozidla, dohodnuté podmínky dodání, kupní cenu,

a náklady na dodání, projeví-li o něj kupující zájem.

3.3. Přílohou závazné nabídky budou následující dokumenty:

 1. a) formulář přijetí nabídky (kupní smlouva),
 2. b) faktura-Daňový doklad,
 3. c) vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,

3.4. Po obdržení závazné nabídky, nejpozději však následující den do 20:00 hod., je kupující

povinen informovat prodávajícího, zda si vozidlo koupí, způsobem, že prodávajícímu doručí

podepsaný sken formuláře o přijetí nabídky (kupní smlouva) a dále potvrzení o úhradě zálohy

na úhradu kupní ceny (dále jen „záloha“), jejíž výše a splatnost byla specifikována v závazné

nabídce. V opačném případě platí, že se kupující rozhodl kupní smlouvu neuzavřít.

3.5. Okamžikem, kdy je prodávajícímu doručen sken formuláře o přijetí nabídky (kupní smlouva) je

kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena.

3.6. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že umožní kupujícímu převést vlastnické právo

k prodávanému vozidlu, včetně veškeré existující dokumentace, ve stavu uvedeném v závazné

nabídce.

3.7. Kupní smlouvou se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu a převzít vozidlo. Kupující je srozuměn

se skutečností, že kupuje věc (vozidlo) již užívanou, použitou, ve stavu opotřebení úměrnému

stáří a ujetým kilometrům, a prohlašuje, že se před uzavřením kupní smlouvy podrobně a

pečlivě seznámil (resp. měl reálnou možnost tak učinit) s technickým stavem vozidla, zejména s

ohledem na proběhnuvší online prohlídku vozidla, a že prodávajícím poskytnuté informace o

vozidle jsou pro kupujícího řádným a dostačujícím podkladem pro uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že povaha koupě vozidla v tomto případě neumožňuje před

uzavřením kupní smlouvy absolvovat zkušební jízdu s vozidlem, nicméně kupující bere na

vědomí, že bude mít vždy možnost před podpisem předávacího protokolu ve smyslu čl. 5.8.

těchto VOP provést důkladnou kontrolu vozidla.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti

s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní

hovory) si hradí kupující samostatně.

 1. KUPNÍ CENA, SPLATNOST KUPNÍ CENY

4.1. Kupní cena je stanovena na webové stránce vždy u příslušného vozidla, přičemž tato cena

může být na základě dohody prodávajícího a kupujícího měněna.

 

4.2. Závazná nabídka dle čl. 3.1. VOP obsahuje ustanovení o kupní ceně, jejíž výši si smluvní strany

výslovně sjednaly. Takto sjednaná kupní cena je pro obě strany závazná.

4.3. Kupní cenu je kupující povinen uhradit nejpozději do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž

za úhradu kupní ceny se považuje připsání platby na bankovní účet prodávajícího. Pro

vyloučení pochybností se sjednává, že kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení e-mailu

kupujícím prodávajícímu, jehož přílohou je podepsaný sken formuláře o přijetí nabídky (kupní

smlouva).

4.4. Platbu kupní ceny lze provést pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího

specifikovaný v závazné nabídce.

4.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s dodáním vozidla v dohodnuté výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní

cenou i náklady spojené s dodáním vozidla.

4.6. Kupní cena může být kupujícím uhrazena v plné výši již ke dni uzavření kupní smlouvy.

Zbývající část kupní ceny musí být uhrazena v souladu s čl. 4.3 VOP.

4.7. Vzhledem ke způsobu uzavření kupní smlouvy a následnému předání vozidla je mezi smluvními

stranami vyloučena aplikace § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

4.8. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je prodávající oprávněn

od smlouvy písemně (e-mailem) odstoupit a kupující je povinen prodávajícímu uhradit smluvní

pokutu ve výši zálohy. Prodávající je oprávněn započíst pohledávku kupujícího na vrácení

uhrazené zálohy proti své pohledávce vůči kupujícímu na uhrazení smluvní pokuty. V případě

nezaplacení zálohy ze strany kupujícího je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího

uhrazení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši ujednané zálohy.

4.9. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k vozidlu ve smyslu § 2132 občanského zákoníku;

kupující se stane vlastníkem vozidla teprve úplným zaplacením – připsáním kupní ceny na

bankovní účet prodávajícího.

 1. DODACÍ PODMÍNKY, PŘEVZETÍ VOZIDLA

5.1. Je-li uzavřena kupní smlouva a zaplacena kupní cena v plné výši, je prodávající povinen doručit

vozidlo na adresu kupujícího, resp. na adresu sjednanou v závazné nabídce (dále jen „místo

předání“), a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny.

5.2. Prodávající doručí kupujícímu vozidlo do místa předání tak, že vozidlo bude naloženo na

Autopřepravníku neb po vlastní ose.

5.3. Kupující je povinen zajistit, aby místo předání bylo způsobilé pro předání vozidla, a to zejména

s přihlédnutím k technickému provedení předání vozidla. V případě, že místo předání nebude

způsobilé k předání (zejm. vzhledem k dopravním omezením), je prodávající oprávněn vozidlo

doručit na jiné místo způsobilé k předání, a to v okruhu nanejvýš 1 km od sjednaného místa

předání. Na tomto místě je kupující povinen vozidlo převzít. O předání a převzetí vozidla bude

prodávajícím a kupujícím sepsán a podepsán předávací protokol.

5.4. Kupující je povinen vozidlo převzít. Výjimkou je, pokud bylo vozidlo během převozu do místa

předání vážně poškozeno či se ukáže, že je zcela nepojízdné. Důvodem pro odmítnutí převzetí

vozidla není jakýkoliv estetický nedostatek neuvedený v předávacím protokolu. Takovéto vady

budou s kupujícím případně vyřešeny formou reklamace.

5.5. V případě oprávněného odmítnutí převzetí vozidla je prodávající povinen na své náklady

v přiměřené lhůtě zajistit opravu vozidla a opakované dodání do místa předání.

5.6. Nepřevezme-li si kupující vozidlo v dohodnutém termínu a v místě předání, resp. odmítne-li si

kupující vozidlo převzít, přestože převzetí nebrání situace popsané v čl. 5.4. VOP, je prodávající

oprávněn od kupní smlouvy písemně (e-mailem) odstoupit a kupující bude povinen uhradit

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny. Ujednáním smluvní pokuty není

dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, jež se hradí zvlášť a v plné výši, přičemž za

tímto účelem kupující a prodávající vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. Kupující

souhlasí s tím, že prodávající bude oprávněn započíst svou pohledávku na zaplacení smluvní

pokuty proti pohledávce kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny v souvislosti

s odstoupením prodávajícího od kupní smlouvy. Strany se mohou dohodnout na jiném způsobu

opakovaného předání vozidla.

5.7. Prodávající je povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které k vozidlu existují, jakož i

doklady, na jejichž základě mu bude umožněn přepis vozidla u příslušného registru vozidel.

5.8. Současně s převzetím vozidla dojde k vyhotovení předávacího protokolu o stavu vozidla, který

bude podepsán oběma stranami. Předávací protokol bude vycházet zejména z provedené

online prohlídky a z důkladné technické a právní kontroly zjištěného stavu vozidla kupujícího,

přičemž bude umožňovat zápis v místě předání zjištěných odchylek (např. vnější či vnitřní

poškození vozidla).

5.9. Podpisem předávacího protokolu je kupující seznámen s faktickým i právním stavem vozidla, a

předávací protokol tak bude výchozím podkladem pro případnou reklamaci vad vozidla ze

strany kupujícího.

5.10. Vozidlo bude předáno pouze kupujícímu, a to po předložení platného identifikačního dokladu

(občanský průkaz, cestovní pas). V případě kupujícího – podnikatele, který je právnickou

osobou, pouze jeho statutárnímu orgánu. Kupující je oprávněn k převzetí vozidla zmocnit jinou

osobu a to na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

5.11. Prodávající prohlašuje, že kupujícímu vědomě nezatajil žádnou vadu na vozidle.

5.12. Nebezpečí škody na vozidle přechází na kupujícího okamžikem předání klíčků od vozidla, resp.

podpisem předávacího protokolu ze strany kupujícího, dle toho, která z těchto skutečností

nastane dříve.

5.13. Při předání vozidla bude mít kupující možnost uzavřít prostřednictvím prodávajícího smlouvu na

pojištění pozáručních vad, s jehož podmínkami byl seznámen během telefonického rozhovoru

s prodávajícím před uzavřením kupní smlouvy, a jehož obchodní podmínky mu byly následně

prodávajícím zaslány.

5.14. Od okamžiku přechodu nebezpečí škody na vozidle je kupující povinen dodržovat veškeré

právní předpisy související s provozem vozidla a je povinen zajistit, že vozidlo bude pojištěno

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení).

V opačném případě kupující odpovídá prodávajícímu za škodu, která mu vznikne (vč. pokut

uložených prodávajícímu, jakožto vlastníkovi vozidla, správními orgány).

 1. REGISTRACE A PŘEPIS VOZIDLA

6.1. Prodávající předá kupujícímu vozidlo se zvláštní (tzv. převozní) registrační značkou určenou pro

jízdu z místa prodeje do místa registrace vozidla, přičemž kupující bere na vědomí, že tato má

platnost 10 pracovních dní od data vydání a nebo s plnohodnotnou registrační značkou.

6.2. Kupující se zavazuje do 10 pracovních dnů od převzetí vozidla zajistit převod a registraci

vozidla v registru vozidel ČR, o čemž je povinen písemně informovat prodávajícího (např.

zasláním scanu velkého technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla prokazující přepis vozidla na kupujícího.

V případě, že do této lhůty nebude auto registrováno na kupujícího, je kupující povinen

neprodleně informovat o této situaci prodávajícího).

6.3. Kupující je povinen zajistit platnou evidenční kontrolu vozidla pokud nebude poskytnuta prodávajícím.

6.4. Prodávající kupujícímu garantuje, že na území České republiky lze podat žádost o zápis změny

vlastníka silničního vozidla a že tomu nebrání žádný záznam u příslušného orgánu státní

správy. Tato garance se výslovně vztahuje pouze na území České republiky, přičemž

prodávající zásadně nezajišťuje administrativní úkony spojené s registrací vozidla mimo území

České republiky.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Kupující je povinen při předání vozidla vozidlo zkontrolovat a zaznamenat veškeré zjevné vady

jím zjištěné a prodávajícím doposud neuvedené do předávacího protokolu. Tyto vady budou

následně prodávajícím odstraněny nebo se strany dohodnou na přiměřené slevě z kupní ceny.

Zjevné vady objevené kupujícím později po předání vozidla již nebude kupující oprávněn u

prodávajícího uplatnit.

7.2. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil

nebo mohl zjistit při vynaložení péče řádného hospodáře, nejpozději však do 12 měsíců od

odevzdání vozidla kupujícímu, přičemž dobu pro uplatnění práv z vadného plnění smluvní

strany tímto sjednávají s ohledem na skutečnost, že se u vozidla jedná o použité spotřební

zboží ve smyslu § 2168 občanského zákoníku.

7.3. Neuplatní-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při

vynaložení péče řádného hospodáře, jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají. Při

reklamaci skrytých vad bude přihlédnuto k obsahu předávacího protokolu.

7.4. Postup reklamace, jakož i práva z vadného plnění náležející kupujícímu, jsou upraveny

reklamačním řádem prodávajícího, který je přílohou těchto VOP.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Kupující – spotřebitel je oprávněn do 14 dnů od převzetí vozidla odstoupit od kupní smlouvy i

bez udání důvodu. Tato lhůta slouží kupujícímu – spotřebiteli pro seznámení se s vozidlem a

jeho jízdními vlastnostmi.

8.2. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že seznámení se s vozidlem by mělo probíhat toliko

v rozsahu, v jakém by mu bylo umožněno, pokud by byla kupní smlouva uzavírána

v obchodních prostorách prodávajícího. Kupující – spotřebitel smí s vozidlem po tuto dobu

nakládat pouze běžným způsobem (nesmí např. provozovat taxi službu), jinak se při odstoupení

od kupní smlouvy vystavuje v souladu s § 1833 občanského zákoníku vzniku odpovědnosti za

snížení hodnoty vozidla (viz čl. 8.4 VOP).

8.3. Kupující – spotřebitel je povinen ve lhůtě pro odstoupení informovat prodávajícího o jeho

záměru od kupní smlouvy odstoupit, k čemuž může využít vzorového formuláře, který je

přílohou těchto VOP.

8.4. V případě odstoupení kupujícího - spotřebitele od kupní smlouvy je kupující – spotřebitel

povinen nahradit částku, o kterou byla snížena hodnota vozidla v důsledku:

 1. a) nadměrného nájezdu s vozidlem tak, že za přiměřený nájezd se považuje maximálně 250

km; za každý najetý km přesahující tuto hranici je kupující – spotřebitel povinen uhradit

prodávajícímu náhradu za nadměrné použití vozidla ve výši 0,01 % z kupní ceny;

 1. b) nedovolených úprav, změn, oprav či jiných zásahů a přizpůsobení, jakož i užití kapalin pro

dané vozidlo nevhodných, když kupující – spotřebitel je povinen nahradit škodu způsobenou

na vozidle takovýmto zásahem;

 1. c) jiného poškození vozidla (např. znečištění či poničení interiéru, škrábance, praskliny,

promáčknutí a jiné defekty a poruchy vozidla atd.), jehož existence nevyplývá z obsahu

předávacího protokolu, tj. takové poškození, jež se na vozidle v době předání kupujícímu –

spotřebiteli nevyskytovalo.

8.5. Za účelem zjištění rozsahu škod dle čl. 8.4. písm. b) a c) je prodávající povinen nechat

vypracovat odborný posudek či vyjádření autoservisu, když kupující – spotřebitel je srozuměn

s tím, že v takovém případě k vrácení kupní ceny ze strany prodávajícího dojde nejdříve po

vyčíslení této škody.

8.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy nevzniká kupujícímu – spotřebiteli právo na vrácení

finanční částky odpovídající hodnotě paliva v nádrži.

8.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dojde k zániku kupní smlouvy od počátku (ex tunc).

Smluvní strany jsou si povinny navrátit vzájemná plnění, a to následovně:

 1. a) kupující – spotřebitel je povinen nejpozději do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na své

náklady vrátit prodávajícímu vozidlo na adresu jeho provozovny: Třebovská 348,

Ústí nad Orlicí, 562 03, přičemž den vrácení vozidla na provozovnu je kupující povinen

oznámit nejpozději předchozí pracovní den prodávajícímu;

 1. b) prodávající je povinen bez zbytečného odkladu kupujícímu – spotřebiteli vrátit uhrazenou

kupní cenu, přičemž je oprávněn proti pohledávce kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní

ceny započíst svou pohledávku vzniklou v souvislosti se zjištěními dle čl. 8.4. VOP.

8.8. Při vrácení vozidla na provozovnu prodávajícího bude kupujícím - spotřebitelem předložena

plná moc s úředně ověřeným podpisem kupujícího - spotřebitele pro účely zpětného přepisu

vozidla na prodávajícího. Vzor plné moci bude kupujícímu - spotřebiteli zaslán neprodleně po

jeho odstoupení od kupní smlouvy.

8.9. Kupující – spotřebitel je v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.1. povinen umožnit

prodávajícímu zpětné nabytí vlastnického práva, a to v plném rozsahu bez jakéhokoliv zatížení,

kterým za dobu jeho užívání předmětné vozidlo kupující - spotřebitel zatížil. Jedná se zejména o

poskytnutí maximální možné součinnosti při odstranění zatížení vozidla vzniklého v souvislosti

s financováním kupní ceny nebo její části třetí osobou. Kupující – spotřebitel je při odstoupení

od smlouvy povinen prodávajícího o jakýchkoliv zatíženích vozidla informovat a nejpozději do 5

pracovních dnů ode dne připsání vrácené kupní ceny na jeho účet je povinen prodávajícímu

zaslat doklad / potvrzení o zániku takového zatížení.

8.10. Prodávající je oprávněn kdykoliv odstoupit od kupní smlouvy, a to až do doby převzetí zboží

kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu,

byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 1. PROHLÁŠENÍ STRAN

9.1. Prodávající prohlašuje, že vozidlo nepochází z trestné činnosti, že na vozidle nevázne zástavní

právo nebo jiné právo třetí osoby. V opačném případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy

odstoupit.

9.2. V souvislosti s odpovědností za jiné než právní vady vozidla prodávající prohlašuje, že vozidlo

nebylo poškozeno povodní, tedy především, že vozidlo nestálo delší dobu v zatopeném území,

nebylo pod vodou, interiér nebyl zanesen blátem, ani nánosy z povodní. Prodávající rovněž

prohlašuje, že vozidlo nebylo havarované (bourané) tzn. poškozené na nosné konstrukci či

sloupcích vozidla a u vozidla nebyly tzv. vystřeleny airbagy. V opačném případě je kupující

oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

9.3. Kupující prohlašuje, že je mu známa skutečnost, že od prodávajícího kupuje použité/ojeté

vozidlo.

9.4. V případě, že kupující kupuje vozidlo za finanční prostředky nacházející se ve společném jmění

manželů, kupující prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšlené koupi

vozidla dle kupní smlouvy za tyto finanční prostředky a že tento s tím vyslovil souhlas.

 1. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupující souhlasí s tím, aby mu bylo doručováno na jeho elektronickou adresu uvedenou

v poptávkovém formuláři.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a

Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů

kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění

veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního

dokumentu, který je přístupný na webové stránce www.nabidka.verivon-auto.cz

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Práva a povinnosti výslovně neupravené kupní smlouvou či těmito VOP se řídí obecně

závaznými právními předpisy právního řádu České republiky. Odchylná ujednání obsažená v

kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

12.2. Tyto VOP, jakož i reklamační řád, tvoří spolu s kupní smlouvou úplnou dohodu mezi

prodávajícím a kupujícím ohledně předmětu kupní smlouvy, kterým je vozidlo, a nahrazují

veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se předmětu

kupní smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev

učiněný po uzavření kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními

kupní smlouvy či těchto VOP a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

12.3. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z kupní smlouvy či těchto VOP nebo jakékoliv jejich

ustanovení (včetně jakéhokoli jejich odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane

neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost

a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní jejich ustanovení. Strany nahradí tento neplatný,

nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným, a nikoliv

zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu

původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé z ustanovení kupní smlouvy či těchto VOP

(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) zdánlivým, posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 občanského zákoníku.

12.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2023.